Akta Perlindungan Data Peribadi

Menurut Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (“PDPA”), PA Communication Solution Sdn. Bhd. Dan / atau kumpulan Syarikatnya (selanjutnya disebut sebagai “EbizzPay”) memperhatikan dan berkomitmen untuk melindungi maklumat peribadi dan privasi anda. EBizzPay hak untuk meminda Notis ini kepada pelanggan pada bila-bila masa dan akan meletakkan pemberitahuan mengenai pindaan tersebut di laman web syarikat (www.ebizzpay.com) atau melalui mod lain yang dilihat syarikat sesuai, yang akan dimaklumkan dengan jelas kepada anda.


Tujuan pemprosesan

EbizzPay memproses data peribadi anda hanya untuk tujuan tertentu dan terhad.
Anda bersetuju bahawa semua data peribadi yang dikumpulkan dan / atau diproses oleh EbizzPay yang mungkin termasuk tetapi tidak terhad kepada tujuan berikut:

Bagi tujuan komunikasi bersama anda;

 1. Bagi memaklumkan kepada anda mengenai produk dan perkhidmatan kami;
 2. Memberi respons kepada pertanyaan dan aduan anda sekaligus dapat menyelesaikan permasalahan yang timbul;
 3. Bagi penghantaran bahan promosi kepada anda;
 4. Memproses permohonan dan penyediaan Produk dan / atau Perkhidmatan Perkhidmatan VE;
 5. Bagi tujuan pemasaran dan penyelidikan :
 6. Penyelesaian dana, Pengembalian Wang atau Pembatalan, Pertikaian dan / atau Bayaran Balik transaksi pembayaran;
 7. Pentadbiran am dan Pengurusan dan penjagaan akaun dan kemudahan anda dengan kami;
 8. Kemaskini, satukan dan tingkatkan ketepatan rekod kami;
 9. Perkhidmatan recurring dan / atau tokenisasi berulang;
 10. Lakukan penyelidikan dan tinjauan, yang hanya untuk tujuan analisis termasuk tetapi tidak terhad kepada perlombongan data dan analisis transaksi anda dengan kami;
 11. Memenuhi syarat pendedahan undang-undang yang mengikat kami;
 12. Untuk tujuan audit, pematuhan dan pengurusan risiko;
 13. Apa-apa tujuan lain yang kami anggap perlu dan / atau sebagaimana yang dikehendaki atau diizinkan oleh undang-undang, peraturan, garis panduan dan / atau pihak berkuasa yang berkaitan.

Pendedahan kepada pihak ketiga

EbizzPay boleh mendedahkan data peribadi anda kepada sekutu kami atau pihak ketiga yang melakukan perkhidmatan atas nama EbizzPay dan dengan berbuat demikian kami akan mematuhi semua undang-undang, peraturan dan piawaian industri yang berlaku.


Penerimaan Polisi

Anda diberi notis bahawa Produk dan / atau Perkhidmatan hanya akan tersedia untuk anda setelah anda menerima dan mempersetujui dengan jelas syarat-syarat Dasar Privasi ini, di mana penerimaan dan persetujuan yang jelas akan dibuktikan dengan klik atau memeriksa atau menunjukkan dengan sewajarnya pada bahagian persetujuan yang relevan dari borang pendaftaran atau dokumen lain yang diberikan kepada anda, mengikut mana-mana yang berkenaan. Dengan demikian menunjukkan penerimaan anda terhadap terma Polisi Privasi ini, anda akan dianggap telah mempersetujui dengan jelas pemprosesan data peribadi anda oleh EbizzPay atau mana-mana ejen, pekerja, rakan kongsi dan / atau kontraktornya yang sah untuk tujuan seperti yang dinyatakan. Anda dengan ini bersetuju dan menerima bahawa dengan mendaftar dan / atau terus menggunakan Produk dan / atau Perkhidmatan, anda memberi kebenaran dan persetujuan untuk data peribadi anda diproses dan di mana diperlukan, didedahkan kepada kelas pihak ketiga seperti yang dikenal pasti oleh EbizzPay untuk tujuan EbizzPay menyediakan Produk dan / atau Perkhidmatan kepada anda. Untuk mengelakkan keraguan, anda juga dengan ini secara jelas mengizinkan EbizzPay memproses data peribadi sensitif yang berkaitan dengan tujuan tersebut.


Tarik Balik Persetujuan

Walau apa pun yang bertentangan, anda boleh pada bila-bila masa menarik balik persetujuan anda untuk EbizzPay memproses data peribadi anda atau bahagian atau bahagian yang sama dengan menghantar ke EbizzPay di alamat yang dinyatakan di bawah notis penarikan diri bertulis dan dalam tempoh ditetapkan di bawah PDPA. EbizzPay akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memberi kesan kepada penarikan persetujuan anda, sekiranya penarikan tersebut tidak bertentangan dengan kewajiban undang-undang EbizzPay yang lain.

Sekiranya anda tidak mahu data peribadi anda dikongsi dengan pihak lain, atau jika anda tidak ingin meminta produk atau perkhidmatan yang ditawarkan oleh EbizzPay atau pihak lain termasuk pihak ketiga, sila maklumkan secara bertulis kepada kami mengenai maklumat komunikasi sebagai diberikan di bawah.

Atas permintaan bertulis, anda akan diberi akses ke semua data peribadi yang disimpan atau disimpan atau diproses oleh EbizzPay. Untuk mengelakkan kekeliruan, “akses” untuk tujuan peruntukan ini bermaksud pemberitahuan data peribadi anda yang diproses oleh atau atas nama EbizzPay dan mempunyai salinan data peribadi tersebut yang disampaikan atau disampaikan kepada anda dalam bentuk yang dapat dimengerti Pilihan EbizzPay.

Selari dengan PDPA, dan tidak dibatasi oleh undang-undang lain yang berlaku, kami dapat:

 1. Mengenakan bayaran pentadbiran untuk memproses permintaan anda bagi akses atau pembetulan ke Data Peribadi, sesuai dengan bayaran yang dinyatakan dalam subperaturan PDPA; dan
 2. Enggan mematuhi permintaan anda untuk mengakses atau membetulkan Maklumat Peribadi dan memberi anda
  alasan bertulis untuk tindakan sedemikian.

Harap maklum bahawa dalam situasi tertentu, kami mungkin harus menahan akses ke data peribadi anda, misalnya di mana kami tidak dapat mengesahkan identiti anda atau di mana maklumat yang diminta bersifat rahsia atau sekiranya kami menerima permintaan berulang untuk maklumat yang sama.


Kemaskini Data Peribadi

Harap maklum bahawa dalam situasi tertentu, kami mungkin menahan akses ke data peribadi anda, misalnya di mana kami tidak dapat mengesahkan identiti anda atau di mana maklumat yang diminta bersifat rahsia atau sekiranya kami menerima permintaan berulang untuk maklumat yang sama .

Mohon untuk mengemukakan sebarang permintaan untuk meminta akses dan / atau pembetulan ke Data Peribadi seperti berikut:

Hubungi Kami

 • Alamat E-mel: [email protected]
 • Nombor Telefon: +6016 332 7940/41
 • Alamat: Suite 10-4,Prima Bizwalk Business Park,Jalan Tasik Prima 6/2,Taman Tasik Prima,47150 Puchong Selangor

Dengan menerbitkan polisi ini di laman web ini, kami akan menganggap pelanggan dan / atau pelanggan kami telah sedia maklum